BảO Vệ

Tại Comeon Casino họ theo thường được chấp nhận tiêu chuẩn công nghiệp để bảo vệ thông tin cá nhân. Tất cả các thông tin nhận được thu thập sử dụng Secure Socket Layer Công nghệ hoặc SSL.

Mật khẩu

Đó là nghĩa vụ của bạn để giữ bí mật thông tin tài khoản của bạn và bí mật. Bạn cần phải chọn một tên người dùng và mật khẩu độc đáo mạnh mẽ và thay đổi nó một cách thường xuyên. Nếu bạn tin rằng ai đó đang sử dụng thông tin của bạn, bạn nên liên hệ với casino để họ có thể đóng tài khoản của bạn. Nếu không sử dụng trái phép tài khoản của bạn sẽ được coi là sử dụng của bạn, và sòng bạc sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại.

Chơi ngay (100 đô la Tiền thưởng)